Νομικές Πληροφορίες

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εφεξής η «EDF Renewables Hellas»), με αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ 006373601000.

Όροι Χρήσης

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στην συνέχεια και προϋποθέτει ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους εν λόγω Όρους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Οι παρόντες Όροι μπορεί να αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται ανά πάσα στιγμή. Κάθε τέτοια αλλαγή θα ισχύει μετά την ανάρτηση της στον ιστότοπο και ισχύοντες κάθε φορά Όροι θα είναι αποκλειστικά εκείνοι που θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο την δεδομένη χρονική στιγμή. Οι επισκέπτες / χρήστες πρέπει να συμβουλεύονται αυτούς τους Όρους σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπο και ιδίως πριν από οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται στις πληροφορίες και στο υλικό που προβάλλονται σε αυτόν. 

Περιεχόμενο ιστότοπου

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι αποκλειστικά ενημερωτικό, στοχεύει στην προβολή της EDF Renewables Hellas και σε καμία περίπτωση δεν παρακινεί ή προσκαλεί τους επισκέπτες / χρήστες σε κάποια πράξη, παράλειψη ή επένδυση. Η EDF Renewables Hellas  παρέχει στον επισκέπτη / χρήστη μία μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου αποκλειστικά για προσωπική χρήση, διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να παύσει ανά πάσα στιγμή την εν λόγω άδεια.

Η EDF Renewables Hellas δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και επικαιροποίηση των προβαλλόμενων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει τυχόν ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή έλλειψη διαθεσιμότητας αυτών. Οι επισκέπτες / χρήστες αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι όταν χρησιμοποιούν τις προβαλλόμενες πληροφορίες. Η EDF Renewables Hellas δεν μπορεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή / και παρουσίας ιών στον ιστότοπο.

Cookies – Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στον ιστότοπο, μικρά αρχεία κειμένου με μόνη πληροφορία την προτίμηση του εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη στην γλώσσα του ιστοτόπου (ελληνικά ή αγγλικά) αποθηκεύονται από τον διακομιστή του ιστοτόπου στην τερματική συσκευή του εν λόγω επισκέπτη / χρήστη, τα οποία διαγράφονται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Συνεπώς, εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί την διαγραφή των εν λόγω cookies, καλείται απλά να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του.

Καμία άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν πραγματοποιείται κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Σε κάθε περίπτωση η EDF Renewables Hellas συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές και Συστάσεις της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα της εταιρείας EDF Renewables Hellas και του ομίλου EDF που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση και ολική ή μερική αναπαραγωγή, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της EDF Renewables Hellas ή των εμπλεκόμενων εταιρειών του Ομίλου EDF.

Η γενική δομή, το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, τα βίντεο, οι ήχοι, η τεχνογνωσία και οι δραστηριότητες και γενικότερα όλο το προβαλλόμενο υλικό και περιεχόμενο του ιστότοπου, αποτελούν ιδιοκτησία της EDF Renewables Hellas ή έχει νομίμως εξασφαλιστεί το δικαίωμα χρήσης τους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή, διανομή, μετάφρασή, διασκευή, προσαρμογή ή μετατροπή του εν λόγω υλικού με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. 

Η EDF Renewables Hellas διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του εν λόγω υλικού ανά πάσα στιγμή.

 

Links – Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε άλλους ιστότοπους μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι τίθενται προς διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών, οι αντίστοιχοι ιστότοποι διέπονται από τους δικούς τους Όρους Χρήσης και η EDF Renewables Hellas δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους, τις πολιτικές προστασίας δεδομένων, τα πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφάλειας που ακολουθούν. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης αποφασίσει να επισκεφθεί, μέσω των συνδέσμων, κάποιον από αυτούς τους ιστότοπους, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το κάνει με δική του ευθύνη. 

Για να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος προς τον παρόντα ιστότοπο, απαιτείται προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της EDF Renewables Hellas. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο το οποίο θα ρυθμίζει και κάθε τυχόν διαφορά ανακύψει σε σχέση με την χρήση του ιστότοπου, η οποία θα υπάγεται στην δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. 

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί αντίθετη με το  νομικό πλαίσιο που τους διέπει ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

Το περιεχομένου του ιστότοπου είναι διαθέσιμο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοράς, το ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει.