Τι κάνουμε

Τι κάνουμε

You are here:

Ανάπτυξη

Αναπτύσσουμε Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η EDF RENEWABLES Hellas είναι από τις κυρίαρχες εταιρείες στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ. Η εταιρεία αναπτύσσει μέσω των θυγατρικών της, ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εκτιμώμενης δυναμικότητας περίπου 4,5 GW.


Η EDF RENEWABLES Hellas, τα τελευταία χρόνια έδωσε προτεραιότητα στην ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχοντας επίγνωση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε νέους υποσχόμενους τομείς, η εταιρεία ούσα πάντα καινοτόμος, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης υβριδικών έργων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μονάδες αποθήκευσης), κατανεμημένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έργων που περιλαμβάνουν καινοτόμες λύσεις διασύνδεσης.


Το χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης αποτελείται από έργα γεωγραφικά κατανεμημένα στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε πολλά νησιά του Αιγαίου.
Το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και οι σύμβουλοί μας, αναλαμβάνουν όλα τα στάδια ανάπτυξης των έργων, από την αξιολόγηση των προοπτικών έως την επιλογή και εξασφάλιση περιοχών με την καλύτερη πιθανή ενεργειακή απόδοση και καταλληλόλητα για σύνδεση στο Δίκτυο.


Η EDF RENEWABLES Hellas, διαχειρίζεται εσωτερικά όλα τα στάδια εξέλιξης ενός έργου ΑΠΕ, από την ανάπτυξη μέχρι την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε τόσο την ποιότητα όσο και την απόδοση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και να παρέχουμε μακροπρόθεσμη υποστήριξη.