Τι κάνουμε

Τι κάνουμε

You are here:

Κατασκευή

Κατασκευάζουμε Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

H EDF Renewables Hellas έχει μέσω θυγατρικών της διάφορα έργα σε κατασκευή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα έργα αυτά συμβάλλουν ενεργά  τόσο στην επίτευξη των  εθνικών στόχων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ της ελληνικής πολιτείας όσο και στην μείωση του ενεργειακού κόστους.

Όλα τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενσωματώνοντας τα υψηλότερα ποιοτικά Ελληνικά και Ευρωπαϊκά στάνταρ, με μεθόδους κατασκευής και εξοπλισμό που εξασφαλίζουν έναν ωφέλιμο χρόνο ζωής που υπερβαίνει τα 20 έτη. Τόσο η EDF Renewables Hellas όσο και οι προμηθευτές και οι εργολάβοι της εφαρμόζουν ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας, του φυσικού περιβάλλοντος, και της ποιότητας σε όλα τα στάδια της κατασκευής των έργων.

H EDF Renewables Hellas σε πλήρη συμφωνία με τον όμιλο της EDF Renewables, υιοθετεί και εφαρμόζει κατά τη φάση υλοποίησης των νέων έργων ένα Σύστημα Διαχείρισης με την ονομασία EPIC (Excellence in  Project Implementation & Construction). Tο EPIC αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης  κατασκευής έργων (Project Management System),  εφαρμόζεται σε όλο τον όμιλο σε παγκόσμιο επίπεδο και εξασφαλίζει την ορθή και επιτυχή υλοποίηση των έργων σε κατασκευή, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας κατασκευής και του απαιτούμενου χρόνου ζωής των έργων.

Ο σχεδιασμός των έργων αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση εξοπλισμού που βρίσκεται στην κορυφή της τεχνολογίας.

EDF Re GR Construction 4

Για τη διασύνδεση των έργων με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,  κατασκευάζονται διάφορα έργα υποδομής ταυτόχρονα, αναφέροντας ενδεικτικά, έργα διασύνδεσης σε υφιστάμενους Υποσταθμούς (Υ/Σ) και ΚΥΤ, Υ/Σ Μέσης Τάσης/ Υψηλής Τάσης καθώς και Γραμμές Υψηλής Τάσης.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα εξελίσσεται πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, υπό το καθεστώς της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, του σεβασμού των τοπικών κοινοτήτων και  του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής.