Τι κάνουμε

Τι κάνουμε

You are here:

Λειτουργία Έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μια από τις βασικές δραστηριότητες της EDF Renewables Hellas

Η Λειτουργία Έργων ΑΠΕ ανήκει στις βασικές δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας για την EDF Renewables Hellas. Η EDF Renewables Hellas έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί, είτε μέσω εσωτερικής οργάνωσης είτε μέσω εξωτερικών συνεργατών και υπεργολάβων, ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται τόσο από αιολικά όσο και από φωτοβολταϊκά έργα τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει πλήρεις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (O&M), μέσω εξειδικευμένης θυγατρικής της με αποκλειστικότητα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Aiolika
Χερσαία Αιολικά
Fotovoltaika
Φωτοβολταϊκά

Κατευθυντήριες Γραμμές & Αρμοδιότητες

Οι κατευθυντήριες γραμμές στην επιδιωκόμενη διαχείριση της λειτουργίας των έργων έχουν ως γνώμονα: 

 • πρώτα και κύρια, την πρόκληση μηδενικής βλάβης στην υγεία και την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων στη βιομηχανική αυτή δραστηριότητα.
 • το σεβασμό του περιβάλλοντος, με στενή συνεργασία και υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες ώστε να μεγιστοποιηθεί το θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και να επιτευχθεί μια βιώσιμη δραστηριότητα 
 • τη διαρκή επιδίωξη για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών δαπανών στη διάρκεια ζωής των έργων δημιουργώντας έτσι προστιθέμενη αξία για τους μετόχους.

Κάποιες βασικές αρμοδιότητες που αφορούν τη Λειτουργία των Έργων περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης των έργων που ανήκουν στον όμιλο ή για λογαριασμό τρίτων έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας 
 • Σύναψη και διαχείριση συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών
 • Διαχείριση της συμμόρφωσης των έργων με τις αδειοδοτικές υποχρεώσεις.
 • Διαχείριση εργασιών συντήρησης, μελετών μηχανικού και έκδοση τεχνικών αναφορών
 • Διαχείριση της σχέσης με τους μετόχους των Έργων και τις Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Διαπραγμάτευση και διαχείριση συμβάσεων λειτουργίας και συντήρησης
 • Διεξαγωγή τεχνοοικονομικών αναλύσεων για την βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού
 • 24/7 παρακολούθηση  των έργων ηλεκτροπαραγωγής
 • Επιθεώρηση και εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών συντήρησης

Η συντήρηση των έργων είναι οργανωμένη στο πεδίο με ανθρώπινο δυναμικό που εξειδικεύεται στις εγκατεστημένες  τεχνολογίες και το οποίο έχει ως βάση του τοπικές εγκαταστάσεις πλησίον των έργων όπου αποθηκεύονται ανταλλακτικά και λοιπός εξοπλισμός για την άμεση και βέλτιστη διαχείριση. Η πλειονότητα αυτών των δραστηριοτήτων είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001 (Ποιότητα), ISO14001 (Περιβάλλον) and ISO45001 (Υγεία & Ασφάλεια).